Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2009

Thơ cũ (9)

Goi Ribal
Goi Ribal magnify
In Memories, I miss you, my young brother Ribal...
Tags: | Edit Tags
Friday October 26, 2007 - 09:12am (PDT) Edit | Delete | Permanent Link | 0 Comments
Pho dem doc hanh
Pho dem doc hanh magnify
In Memories
Tags: inmemories | Edit Tags
Thursday October 25, 2007 - 10:44am (PDT) Edit | Delete | Permanent Link | 0 Comments
Ta Van la ta
Ta Van la ta magnify
In Memories
Tags: inmemories | Edit Tags
Thursday October 25, 2007 - 10:42am (PDT) Edit | Delete | Permanent Link | 0 Comments
Tay vin nghin trung
Tay vin nghin trung magnify
In Memories
Tags: inmemories | Edit Tags
Thursday October 25, 2007 - 10:40am (PDT) Edit | Delete | Permanent Link | 0 Comments
Mat troi ngu yen
Mat troi ngu yen magnify

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LÊN ĐẦU TRANG